REGULAMIN

Platforma Feeltz jest aplikacją przeznaczoną do współpracy między administratorami grup Facebook, a klientami. Aplikacja Feeltz służy do realizacji kampanii w serwisie Facebook.com na stronach grup administrowanych przez właściciela. Aplikacja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy uprzednio zaakceptowali jej regulamin zostali zaakceptowani przez administratora aplikacji Feeltz.

§1 Postanowienia wstępne


1. Przygotowana przez Thinkmedia Sp. z o.o. PLATFORMA FEELTZ przeznaczona jest do realizacji kampanii i ma służyć promowaniu i reklamie szeroko rozumianych usług finansowych i innych usług oraz produktów, poprzez udostępnianie określonych form reklamowych w serwisie Facebook.

§2 Definicje


1. Regulamin - niniejszy regulamin skierowany jest do osób korzystających z Platformy, określa zasady i tryb korzystania z Platformy.
2. PLATFORMA FEELTZ (dalej: Platforma)- dostępna pod adresem http://app.feeltz.com do której wszelkie prawa posiada Thinkmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Słowackiego 1A, 80-257 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000665739, NIP 5842757858.
3. Facebook- serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będący własnością Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park.
4. Grupa Facebook- użytkownicy o określonych zainteresowaniach przynależący do grupy stworzonej przez Partnera w serwisie Facebook.
5. Grupa Facebook zamknięta- grupa stworzona w serwisie Facebook do której dostęp mają osoby zaakceptowane przez Partnera. Treść publikowana w grupie jest widoczna wyłącznie dla określonych użytkowników.
6. Grupa Facebook otwarta – grupa stworzona w serwisie Facebook do której dostęp mają wszyscy użytkownicy. Treść publikowana w grupie jest widoczna bez konieczności przystąpienia do grupy.
7. Umowa- potwierdzenie przyjęcia zlecenia emisji reklamy wynikającej z akceptacji warunków kampanii określonej przez Opiekuna Feeltz.
8. Partner- w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza osobę fizyczną, prowadząca grupę w serwisie Facebook oraz posiadająca uprawnienia administratora zgodnie z definicją serwisu Facebook https://www.facebook.com/help/1686671141596230/?helpref=hc_fnav.
9. Konto Partnera- dostęp do Platformy, umożliwiający zawieranie zleceń oraz ich rozliczanie.
10. Opiekun Feeltz- osoba działająca w imieniu Thinkmedia Sp. z o.o. odpowiedzialna za koordynowanie kampanii oraz współpracę z Partnerem.
11. Kampania- kampania realizowana za pośrednictwem Platformy w grupach zarządzanych przez Partnera na zasadach zgodnych z niniejszym regulaminem.
12. Materiały reklamowe- wszelkie materiały tekstowe, graficzne i inne, które są do pobrania w Platformie i powinny zostać przez Partnerów implementowane na grupach w serwisie Facebook.
13. Tabela wynagrodzeń- oznacza zestawienie stawek wynagrodzenia, dostępne w formie elektronicznej, z tytułu udostępnienia określonych form reklamowych za pośrednictwem administrowanych grup w serwisie Facebook.
14. Zamówienie- elektroniczna deklaracja emisji reklamy składana przez Partnera za pośrednictwem Platformy. Zamówienie jest czynnością techniczną mającą na celu realizację przekazania reklamy do umieszczenia w określonej grupie, czasie i formie reklamowej w serwisie Facebook.

§3 Warunki ogólne


1. Thinkmedia Sp. z o.o. jest organizatorem sieci partnerskiej na zasadach i w granicach niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin udostępniony jest przez Thinkmedia Sp. z o.o. do zapoznani się przed zawarciem Umowy, jak również Thinkmedia Sp. z o.o. umożliwia do niego dostęp przez cały okres obowiązywania Umowy, w sposób odtwarzania w zwykłym toku podjętych czynności, z możliwością przechowywania i odtworzenia w dowolnym czasie.
3. Regulamin jest dostępny dla każdego zainteresowanego podmiotu w formie elektronicznej pod adresem regulamin.feeltz.com
4. Zmiany Regulaminu są przekazywane Parterowi drogą poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, jak również po pierwszym logowaniu do konta Partnera po wprowadzeniu rzeczonych zmian. Każda zmiana będzie również publikowana na stronie Systemu (Programu) Partnerskiego.
5. Każda zmiana w Regulaminie wchodzi w życie w okresie trzydziestu (30) dni od ich ogłoszenia na stronie regulamin.feeltz.com lub w innym, wskazanym i określonym przez Thinkmedia Sp. z o.o. terminie.
6. Partner Thinkmedia Sp. z o.o. ma prawo do wypowiedzenia Umowy, po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, w terminie czternastu (14) dni, począwszy od dnia ich ogłoszenia. Brak wypowiedzenia przez Partnera w formie pisemnej Umowy, po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, w określonym powyżej terminie czternastu (14) dni, jest jednoznaczne z jogo przyjęciem i akceptacją Regulaminu, wraz z jego zmianami i w nowym brzmieniu.
7. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla określonych Partnerów, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin, zgłosili chęć udziału w kampanii lub zostali zaproszeni przez Opiekuna Feeltz.
8. Rejestracja w Platformie oraz aktywacja konta wymaga akceptacji Opiekuna Feeltz.
9. Osoby nie spełniające wymagań określonych w §3 ust. 7,8, Regulaminu nie są uprawnione do korzystania z Platformy, w tym w szczególności do zakładania konta lub składania jakichkolwiek zamówień.

§4 Zawarcie umowy


1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacji umowy pomiędzy Partnerem, a Thinkmedia Sp. z o.o. polegającej na dobrowolnym zarejestrowaniu się i aktywacji Konta.
2. Aktywacja konta następuje poprzez aktywację hiperłącza/linku, wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
3. Thinkmedia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Konta Partnerowi, pomimo prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji, wg własnego uznania i z własnych pobudek, bez konieczności informowania o przyczynach odmowy. W wyniku takiej sytuacji Umowa pomiędzy Partnerem, a Thinkmedia Sp. z o.o. a nie ma mocy prawnej i nie zostaje zawarta.

§5 Rejestracja


1. Rejestracja w ramach aplikacji przeznaczona jest wyłącznie dla Partnerów.
2. Thinkmedia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji i usuwania zarejestrowanych Kont, bez konieczności informowania o tym fakcie Partnera.
3. Podczas rejestracji należy podać adres email, zarejestrować się za pośrednictwem konta Facebook używanego do zarządzania grupą, wskazać jej nazwę oraz inne dane weryfikacyjne, jeśli jest to wymagane.
4. Pozytywne przejście rejestracji przez osoby niespełniające wymagań określonych w §3 ust. 7,8,9. stanowi błąd systemu.

§6 Zasady emisji kampanii reklamowej


1. Partner jest uprawniony do przyłączenia się tylko do jednej kampanii w formie Facebook Cover i postu przypiętego w danym terminie.
2. Partner ma prawo do przyłączenia się do wielu kampanii w jednym czasie z użyciem postu.
3. Partner ma prawo do umieszczania kampanii wyłącznie po uprzedniej zgodzie i akceptacji Opiekuna Feeltz.
4. Kampania reklamowa zaakceptowana przez Partnera nie może być modyfikowana lub zmieniana bez uprzedniej zgody Opiekuna Feeltz.
5. Thinkmedia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji realizowanej kampanii reklamowej w każdym czasie jej trwania.
6. Partner jest winien dostarczyć statystyki realizowanej przez siebie kampanii. Statystyki powinny być pobrane z panelu Facebook i opatrzone w odpowiednie zrzuty ekranu.
7. Samo złożenie deklaracji do kampanii za pośrednictwem Platformy nie rodzą po stronie Thinkmedia Sp. z o.o. żadnych zobowiązań.
8. W celu korzystania z Platformy niezbędne jest:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto Administratora Grupy w serwisie Facebook.
9. Partner zobowiązany jest zaakceptować Opiekuna Feeltz do zarządzanej przez niego Grupy w serwisie Facebook.
10. Za realizację kampanii uznaje się umieszczenie reklamy w administrowanej grupie w określonej formie reklamowej przez Partnera tj:
a. Facebook Cover na określony czas,
b. Post przypięty na określony czas,
c. Post w grupie.
11. W skład zamówienia wchodzi:
a. Czas emisji,
b. Tekst reklamy + link,
c. Wizualizacja reklamy,
d. Propozycja wynagrodzenia za kampanię.

§7 Wynagrodzenie


1. Warunki wynagrodzenia zamieszone na stronie internetowej Thinkmedia Sp. z o.o. stanowią część składową niniejszego regulaminu, który jest ogłaszany przez Thinkmedia Sp. z o.o. i nie podlega jakiejkolwiek negocjacji.
2. Wynagrodzenie stanowi kwota należna z tytułu realizacji kampanii reklamowej na stronach Grup Facebook powiększona o podatek od towarów i usług.
3. Kwota należna wykazana będzie Partnerowi za pośrednictwem raportu. Raport będzie dostępny dla Partnera po zalogowaniu w Platformie. Partner zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego) w określonym do tego miejscu w Platformie.
4. Wypłata dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Partnera w terminie 62 dni od momentu zakończenia kampanii na konto bankowe Partnera. Wyjątek stanowi sytuacja, gdzie wynagrodzenie należne Partnerowi nie przekroczyło kwoty 100 PLN (sto złotych polskich). W przypadku, gdy w danym okresie rozrachunkowym kwota nie przekroczy założonej kwoty minimalnej zostaje ona automatycznie dodana do kolejnego miesiąca i wypłacona w momencie osiągnięcia określonego progu minimalnego (skumulowane sumy nie są powiększane o jakiekolwiek odsetki).
5. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej, zostanie zrealizowane pod warunkiem, iż Partner wyemituje prawidłowo Kampanię reklamową, a Thinkmedia Sp. z o.o. otrzyma płatności od wszystkich Przedsiębiorców, dla których Partner wyemitował kampanie reklamowe.
6. W przypadku Partnerów nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczenie nastąpi na podstawie rachunku przesłanego do Thinkmedia Sp. z o.o. . W celu dopełnienia formalności Partner zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania poniższych dokumentów:
a. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Pobierz
b. oświadczenie o niebyciu płatnikiem podatku VAT. Pobierz
7. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zobowiązane są do samodzielnego rozliczania podatków z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za ich udostępnianie.
8. Zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią, ani nie powinny być traktowane jako zapisy tworzące spółkę lub relacje pracodawca-pracownik pomiędzy Thinkmedia Sp. z o.o., a Partnerem.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz nas bliżej poznać.
Chętnie przygotujemy dla Ciebie ofertę lub odpowiemy na pytania.

Dane teleadresowe spółki:

Thinkmedia Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 1A
80-257 Gdańsk

Biuro otwarte jest w godzinach od 8.00-16.00.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
KRS: 0000665739
NIP: 5842757858
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł w pełni opłacony

Kontakt do biura:

telefon:
+48 668 031 914

email: kontakt@thinkmedia.pl

Mapa
Do góry